Styrket pædagogisk læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan

Siden år 2004 har alle dagtilbud i Danmark skullet arbejde med børns læring med udgangspunkt i en pædagogisk handleplan – som en del af handleplanen har dagtilbuddene opstillet mål for børns læring inden for seks faste og centrale læreplanstemaer.

I 2017 blev det besluttet i folketinget, at øge kvaliteten i dagtilbud qua de pædagogiske læreplaner. Ændringen trådte i kraft 1. maj 2018, men skal først være fuldt ud implementeret 1. juli 2020.

Her er et overblik over de seks pædagogiske læreplanstemaer:

·        Alsidig personlig udvikling

·        Social udvikling

·        Kommunikation og sprog

·        Krop, sanser og bevægelse

·        Natur, udeliv og science

·        Kultur, æstetik og fællesskab

 

De seks læreplanstemaer læner sig tæt op af de gamle temaer - udover denne opgradering af de seks læreplanstemaer, er der kommet nogle nye fokuspunkter. Vi skal arbejde med ni pædagogiske grundlag, vi skal arbejde med det pædagogiske læringsmiljø, fx rutiner, planlagte aktiviteter og børneinitieret leg. Vi skal også forholde os til børn i udsatte positioner, forældresamarbejde om børns læring, sammenhæng mellem børnehave og skole samt samarbejde med det omkringliggende lokale samfund. Udover disse fokusområder skal vi også etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet.

 

Her er et overblik over de ni pædagogiske grundlag:

·        Barnesyn

·        Dannelse og børneperspektiv

·        Leg

·        Læring

·        Børnefællesskaber

·        Pædagogiske læringsmiljø

·        Samarbejde med forældre om børns læring

·        Børn i udsatte positioner

·        Pædagogiske læringsmiljø med sammenhæng til børnehaveklassen

 

Vi har, i Børnestien, været i gang med at arbejde med de nye elementer og implementere den styrkede læreplan siden 1. januar 2019. Vi har været i gang med en proces i et år snart, hvor implementeringen har understøttet en forbedring af praksis, særligt har vi haft fokus på de pædagogiske rutiner, vi har i løbet af dagligdagen. Pædagogiske rutiner kan fx måltidet, garderobesituationen, legepladsen, modtagelsen osv.

I Hillerød kommune har det været besluttet at hvert dagtilbud har skulle beskrive to læreplanstemaer og to pædagogiske grundlag til d. 31/12-19.

I Børnestien har vi valgt alsidig personlig udvikling, social udvikling som fokuspunkter i læreplanstemaer og af pædagogiske grundlag har vi valgt dannelse og børneperspektiv og pædagogiske læringsmiljøer.

 

Her kommer en beskrivelse af de to læreplanstemaer og de to pædagogiske grundlag, vi har valgt:

 

Personlig alsidig udvikling:

Dette pædagogiske læringsmiljø skal understøtte at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og ukendte måder og de får tillid til egne potentialer. Læringsmiljøet skal understøtte samspil og tilknytning mellem børnene og personalet, samt børnene imellem. Der skal være et særlig præg af tryghed, omsorg, nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber – dette gælder også situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

Dette læreplanstema handler om at udvide barnets erfaring med omverdenen, hvordan barnet er i verden, både i forhold til sig selv og i et samspil med andre mennesker.

I Børnestien arbejder vi med børnenes engagement og deltagelse gennem både pædagogiske rutiner/læringsmiljøer og planlagte aktiviteter – gennem leg, samspil og relationer. Børnene udvikler engagement, når de indgår i en relation med andre, hvor de mødes med respekt og føler sig værdsat. Vi har fokus på, at hvert enkelt barn får en oplevelse af og er igennem en læringsproces hvor selvværd, selvtillid og selvrespekt er betydningsfuldt for et rigt liv. Dette gør vi gennem forskellige pædagogiske indsatser, rutiner, leg og aktiviteter. Bl.a. samling, små grupper, voksenstyret aktiviteter, børneinitieret leg med voksenstøtte osv.

Børnenes selvforståelse og handlemønstre udfordrer vi gennem leg og aktiviteter, vi inviterer børnene til at udtrykke sig og støtter dem i at være bidragende. Børnene skal høres, ses og anerkendes for dét menneske de er - de skal vide, at de er værdifulde og de skal mødes med respekt, så de får en følelse af at være betydningsfulde. Vi arbejder med mod, vi skal sammen med barnet og dets forældre finde balancen hos barnet, hvornår skal barnet udfordres, hvor går grænsen og lade barnet turde at gå sin egen vej i fx relationer, aktiviteter m.m.

 

Social udvikling:

I dette læringsmiljø skal vi understøtte barnets trivsel, at de udvikler empati og relationer samt indgår i et socialt fællesskab. Vi skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, der bidrager til demokratisk dannelse.

I Børnestien er social udvikling et af de vigtigste fokuspunkter – vi tror på at læring sker gennem et socialt rum. Børnene skal ”lære” at være mennesker og den læring sker gennem det sociale samspil og relationer til og med andre mennesker. Social udvikling er udvikling af deltagelse og handlemuligheder som foregår i sociale fælleskaber. Børnene skal have en oplevelse af at høre til og være en del af noget.

For at styrke den sociale udvikling arbejder vi i Børnestien med en kobling mellem formelle og uformelle læringsrum – det formelle rum er voksenstyrede aktiviteter og det uformelle rum er børnenes egen leg. Personalet arbejder med at afstemme børnene emotionel via spejlning, relationer og interagerer med dem. Vi arbejder med at skabe rum med nærvær og tilstedeværelse i relationer, da relationer og venskaber har stor betydning for den sociale læring og medvirker til udvikling af sociale færdigheder, som bl.a. ses gennem leg.

I Børnestien arbejder vi med at lære at aflæse andre, at kunne sætte sig i andres sted, følelser og oplevelser og kunne handle på måder, som understøtter samspillet/relationen til den anden. Ligeledes er det ligeså vigtigt at lære at mærke sig selv, egne følelser og udtrykke disse. Vi er ligeværdige og forsøger at få og have en forståelse for hinanden. Dette gør vi bl.a. gennem voksenstyrede aktiviteter, såsom slåskultur, fri for mobberi, dialogisk læsning osv.

Vi ved, at sociale relationer med hinanden bidrager til, at børnene er i trivsel og får erfaringer til at begå sig i verden udenfor og gennem hele livet. I Børnestien understøtter vi børns lyst til at lege, udforske verden, være nysgerrige og eksperimentere – de er medproducenter af dagligdagen i Børnestien og vi inddrager dem mest muligt.

 

Dannelse og børneperspektiv:

Dette pædagogiske grundlag referer til en dybere form for læring, hvor barnet forankrer værdier og viden i egen personlighed. Vi ser det som et pejlemærke, hvor barnet lærer at orientere sig og handle i en social verden, hvor barnet skal være hensynsfuldt, kritisk og være et demokratisk menneske.

I Børnestien arbejder vi med, at børn får en oplevelse af, at medvirke i og have en indflydelse på hverdagen, hvad der skal ske, hvorfor og hvordan. Indholdet af dagligdagen skal være kvalitetsfyldt og give mening. Vi udfordrer børnene til at have en mening og aktivt bidrage til/med deltagelse og være medskabende til egen læring og udvikling. Personalet har det overordnede ansvar for at skabe rammerne for dette.

Vi involverer og inddrager børnene i praksis – vi ved, at involvering er implementering, ergo ønsker vi noget implementeret skal børnene involveres, så dette giver mening for dem.

 

Pædagogisk læringsmiljø:

I dette pædagogiske grundlag er læringsmiljø rammen børns trivsel og læring. Grundlaget er centralt i den styrkede pædagogiske læreplan og det er i det pædagogiske læringsmiljø, at vi tilrettelægger børnenes udvikling, trivsel, læring, sociale relationer, deltagelse, sprog, fællesskab, forskelligheder og dannelse. Det er under dette grundlag, at vi arbejder med fysiske rammer, perspektiver, voksenstyrede aktiviteter, børneinitierede lege, rutiner og herigennem at vi er medskabende til et glædesfyldt og meningsrigt børneliv.

I Børnestien tager vi afsæt i at skabe mening i børnenes dag. Dette gør vi gennem læringsmiljøer, som målrettet arbejder med børns trivsel, læring og udvikling. Samspil og relationer, digitale redskaber, fysiske rammer og andre proceselementer som understøtter målet.

Vi har det seneste år haft stor fokus på de fysiske rammer, at skabe rum-i-rum. Vi har arbejdet med betydning af de fysiske rammer for børnenes trivsel, læring og udvikling. Dette har vi gjort gennem prøvehandlinger, involvering af børn og forældre samt refleksioner i personalegruppen.

Vi har fokus på pædagogiske rutiner, måltidet og garderoben, har været fokusområder indtil videre. Pædagogiske rutiner sker hele tiden, hele dagen, fra vi åbner til vi lukker. Vi arbejder i pædagogiske læringsmiljøer hele tiden. Det handler fx om at tale med/guide barnet mens det bliver tager overtøj på, at børnene hjælper hinanden, de kan udtrykke behov for hjælp, at de støttes til selvhjulpenhed m.m. Ved måltidet kan det handle om at tage hensyn til hinanden, være madmodig, udtrykke ønsker og være opmærksomme på hinanden. Gennem vores pædagogiske rutiner/læringsmiljø har vi arbejdet med personlig alsidig udvikling, social udvikling, dannelse og børneperspektiv året igennem.

 

Sammenfatning:

Vi har gennem hele året haft fokus på måltidet. Vi har opstillet mål for børnene, personalet, forældrene, tegn på læring, metoder og haft refleksioner, evalueringer samt drøftelser om hvorfor og hvordan dette giver mening for børnene i Børnestien.

Personalet har undervejs læst artikler, lavet prøvehandlinger, arbejdet med nuets didaktik, bedre begrundet praksis, brugt metoder, lavet beskrivelser, hvor vi har drøftet vores læreplanstemaer og grundlag.

I Børnestien er vi nysgerrige på praksis – vi er opsøgende og udforskende på at skabe et meningsfyldt og glædesrigt børneliv i institutionen.

Vi ved, at børns udvikling fra 0-6 års alderen er afgørende for, hvorledes resten af deres liv former sig. Grundstenene i deres værdier og normsæt dannes i disse tidlige år. Netop derfor er børnenes tid i vuggestue og børnehave, mindst ligeså vigtig som deres skoletid. I Børnestien lærer børn at være, i skolen lærer de at lære.

I Børnestien passer vi ikke børn – vi bruger vores tid sammen med børnene konstruktivt. Vi skaber kontakt, får en nær relation med barnet – så vi præger dem socialt, motorisk og værdibaseret. Vi lærer dem at indgå i fællesskaber, men samtidig lærer vi dem at træde frem som individ, når det giver mening.

Vi lærer dem at styrker og svagheder tilhører alle og at en ven, der er bedre end en selv, ikke bør blive en fjende. Vi lærer dem at anerkende/rose, når nogen gør noget godt. Vi lærer dem at trøste eller søge hjælp hos en voksen, hvis nogen er ked af det. Vi lærer dem at have det sjovt og grine, men aldrig at grine af andre.

Vi bruger blandt andet vores tid med børnene gennem årets forskellige temaer og grundlag. Vi undersøger, vi er nysgerrige og eksperimenterende – derved styrkes deres evne til at lære. Vi arbejder på at børnene erhverver en stærk selvkontrol, så de har gode strategier til at navigere gennem livet.

Vi lærer at regler er gode at have, men at nødvendigheder kan bryde dem. Vi lærer dem også at stille sig bagi køen, hvis andre har brug for at komme først. Vi lærer dem, at løse konflikter med deres egen stemme, så de kan klare sig selvstændigt.

Vi lærer dem at tro på sig selv, uanset hvor svært de har det. Vi lærer dem at bede om hjælp, men kun når de har brug for – hvis man hjælper et barn, der kan selv, fratager vi barnet dets kompetence.

Vi lærer børnene både at synge højt og selvsikkert samt afdæmpet og rolig – hos os er der både tid og plads til begge dele. Vi lærer børnene at navigere mellem fjol og alvor, så de senere kan finde balancen.

Vi vil gerne sammen med barnets forældre skabe en tryg, udfordrende og lærerig start på livet. Vi håber, at kunne være med til, at ligge nogle gode grundsten for de værdier og menneskesyn, som skal føre barnet videre i livet. Kort sagt – børnelivet i Børnestien handler om livsglæde!

Vores overvejelser, opmærksomheder og udførelse:

 

I Børnestien arbejder vi med ovenstående hver dag, gennem vores pædagogiske rutiner, gennem vores relationer til børnene og deres familier, gennem refleksioner og evalueringer i personalegruppen osv. Vi vil skabe en kultur, hvor mennesker er tilstede i den – vi har et udgangspunkt som vi kan og skal justere alt efter hvad der giver mening for børnene. Her bruger vi diverse pædagogiske redskaber, såsom tegn på læring, aktionslæring, evalueringsværktøjer m.m.

Vi har, i Hillerød Kommune, pædagogiske netværk – vi har seks netværk, hvor vi netop arbejder med pædagogiske fokuspunkter i praksis. Netværkene er; Sprog, digitalisering i børnehøjde, kultur og æstetik, krop og bevægelse, natur og science og inklusion. I netværkene er det pædagoger fra hvert dagtilbud, der er tilknyttet og de kaldes for fyrtårne – de skal være med til at brede læringen ud i dagtilbuddene.

I Børnestien har vi to pædagoger på hvert netværk, vi forsøger at have en med fra hver hus, så implementering af læring fra netværkene spreder sig i husene.

Hillerød kommune har besluttet at fyrtårnene fra inklusionsnetværket, alle får et diplommodul i de styrkede læreplaner – så de også er fyrtårne, der har en særlig viden og læring omkring den styrkede læreplan. De skal, i samarbejde med lederen i hvert dagtilbud, implementere og vidensdele erfaring og læringen fra modulet og videre ud i dagtilbuddet. I Børnestien er dette bl.a. sket ved p-møder, hvor fyrtårnene har holdt oplæg, igangsat øvelser og vi har haft pædagogiske refleksioner over de forskellige temaer og pædagogiske principper.

Vi har, i Børnestien, haft en systematik året igennem – en plan for hvordan vi arbejder med den styrkede læreplan. Vi har et videns grundlag, som vi arbejder med i personalegruppen, hvor vi tænker i forbedring fremfor forandring. Vores didaktik handler om hvorfor – hvorfor giver dette mening for børnene.

Vi har haft prøvehandlinger undervejs, hvor de fokuspunkter vi har haft (måltidet/garderobe), er blevet prøvet af på forskellige vis. Vi arbejder med, hvordan vi formidler vores pædagogik, dette kan være gennem dagligdags refleksioner, faglige evalueringer og at følge børnenes spor. Vi vil skabe deltagelsesmuligheder gennem vores læringsmiljøer og ved at være opmærksomme på nuets didaktik, hvor viden om hvor vi vil hen, kan være afgørende for børns læring og udvikling.

 

Evalueringskultur:

I den styrkede læreplan er etablering af en evalueringskultur et nyt tiltag. I Børnestien evaluerer vi praksis hver dag. Vi evaluere praksis i større og mindre grad. Det kan være en kort evaluering i døren, på kontoret eller i p-stuen og det er evalueringer på stuemøder, til supervisioner, p-møder – dette er med til at skabe egen refleksion og at vi løbende forholder os refleksivt til praksis, herigennem hvordan læringsmiljøet kan understøtte børnenes trivsel, udvikling og læring samt dannelse.

Evalueringerne skal være med til at skabe en meningsfuld og udviklende praksis for personalet – hvor vi selvkritisk, fagligt og reflekteret udvikler en tilgang til praksis, hvor vi ser muligheder og kvalificerer den.

Skrevet af:

Maria Holst-Christensen, daglig leder i Børnestien.