Kompetencebro / procesplan for Børnestien qua implementering af de styrkede pædagogiske læreplaner.

 

Rammerne

1.       Implementering i praksis – herunder prøvehandlinger

2.       Forældresamarbejde/involvering

3.       Barnets perspektiv

4.       Lokalsamfundet

5.       DTR (dagtilbudsrådet)

6.       Evaluering

 

1.       I år 2019 og 2020 skal vi implementere de nye styrkede pædagogiske læreplaner i Børnestien. De seks læreplanstemaer er: Alsidig personlig udvikling, social udvikling, kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelse, natur, udeliv og science og kultur, æstetik og fællesskab. Vi har lavet et årshjul i Børnestien, hvor vi gennem året berører de ovenstående tematikker - nogle vil være gennemgående i løbet af året og andre dykker vi ned i en given periode. Årshjulet er sendt til forældre via Børneroden. I Børnestien har vi i år også et særlig fokus på pædagogiske rutiner, her har jeg valgt måltidet. Vi vil året igennem på p-møder arbejde med implementeringen af læreplanerne og måltidet på et fagligt niveau og dernæst implementere det i praksis.

Jeg har udarbejdet en bropille for hvordan implementeringen vil ske, i Børnestien, i 2019:

·         P-møde d. 8/1-19: Informering af pædagogisk fokus – de nye styrkede pædagogiske læreplaner og pædagogisk rutine, måltidet. Forberedelse til næste p-møde, snaplogs af måltid og læse artikel om måltidet, fra bogen ”Pædagogiske Rutiner”.

·         P-møde d. 20/6-19: Snaplogs af måltidet, et foto hvor vi har en styrke og et foto, hvor der er plads til forbedring. Drøftelse og refleksion om måltidet i grupper. Artikel om måltidet. Fælles gennemgang af artikel, hvilke opmærksomheder gav artiklen, hvad kan vi bruge den til osv. Stuevis lave en beskrivelse af måltidskulturen. (evt. spørgsmål fra bog)

·         P-møde d. 14/3-19: Læse rammer og indhold om den nye styrkede pædagogiske læreplaner. Netværkene mødes og drøfter deres ”tema”. Hvor er vi nu i praksis, hvor skal vi hen, hvorfor og hvordan. Refleksionsgrupper om børneperspektivet i måltidet.

·         P-møde d. 29/4-19: Sprog i måltidet, hvordan kommunikerer vi, hvorfor og om hvad. Børnesprog. Sprognetværket holder oplæg om sproglige strategier. Refleksionsspørgsmål og fremlæggelse.

Dokumentation – hvordan og hvorfor?

·         P-møde d. 7/5-19: Drøftelse og refleksion om det fælles pædagogiske grundlag – med særlig fokus på leg. Hvad kan legen, hvordan leger man, leger vi – hvornår har vi sidst leget? Snaplogs af lege, en voksenstyret leg og en fri leg. Alle medbringer to foto. Grupperefleksion.

·         P-møde d. 12/6-19: Måltidet – hvor er vi nu? Køkkenet inviteres med til dette p-møde. Fokus på æstetik, dannelse og fællesskab i måltidet. Netværket i æstetik, kultur og fællesskab holder oplæg om deres kursus.

·         P-møde d. 15/8-19: Børnesyn, børneperspektiv og pædagogisk læringsmiljø. Læs udleveret artikel. Refleksionsgrupper. Lave en beskrivelse af børnesyn i måltidet stuevis.

Hvordan går det med dokumentationen?

·         P-møde d. 16/9-19: Faglige fyrtårne (modul) fortæller om modul. Snaplogs af måltidet fra et børneperspektiv. Hvor er vi nu? Faglig refleksion om de nye styrkede pædagogiske læreplaner – hvad kan de? Hvor er vi?

·         P-møde d. 22/10-19: Fælles p-møde.

·         Forældremøde – oplæg om året implementering af måltidet og de nye styrke læreplaner

·         P-møde d. 20/11-19: Beskrivelse af måltidet i Børnestien, en vision. Samt evaluering af fokusområde og status.

Vi vil i løbet af året arbejde i dybden med de seks læreplanstemaer og samtidig tage udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag.

2.       Forældreinvolvering – vi vil i løbet af året inddrage forældre via kommunikationsfladen Børneroden. Vi vil dokumentere vores fokusområder og proces via dagbøger og fotos på Børneroden. Forældre vil løbende modtage et nyhedsbrev ift. vores proces, hvor vi er nu og hvor vi er på vej hen.

Fx i marts og april måned har vi fokus på IT i børnehøjde i Børnestien – der er indkøbt nye it redskaber til pædagogisk arbejde med børnene. Her drøftede jeg med DTR om en forældredag, hvor alle forældre bliver inviteret ned i institutionen og ser hvordan disse digitale redskaber kan bruges i børnehøjde. På forældremøde i efterår 2018 fortalte jeg om vores fokuspunkter i 2019 - de nye styrkede pædagogiske læreplaner og måltidet, så alle forældre er informeret om, hvad vores pædagogiske fokus er.

3.       Barnets perspektiv – er hele omdrejningspunktet for vores kerneopgave i Børnestien. Dagen i Børnestien skal give mening for barnet. Vi skal skabe de bedst mulige betingelser for børnene, at de føler, de er en værdi i sig selv, støtte dem på deres udviklingsniveau, skabe gode læringsmiljøer for den enkelte og fællesskabet. Vi skal drage omsorg, stimulere, udfordre og understøtte børnene i deres læring, udvikling og dannelse. Vi vil støtte børnene i deres fantasi, leg og nysgerrighed på livet – de skal føle sig set, hørt og forstået. Vi vil skabe trygge rammer med tydelig voksne og gode pædagogiske rutiner.

4.       Vi skal være opsøgende på, hvordan vi i lokalsamfundet kan skabe samarbejde om en god platform, for et godt pædagogisk læringsmiljø for børnene. Vi har allerede kontakt med det nærliggende plejehjem, hvor vi bl.a. har sunget Lucia for dem. Vi har et samarbejde med distrikt skolen, hvor kommende skolebørn hver uge besøger skolen og laver science med personalet på skolen og børn fra andre institutioner. Vi deltager i mutter grip, vi deltager i kirkelige arrangementer mv.

5.       Implementering af de nye styrkede pædagogiske læreplaner og måltidet vil være fast punkt på dagsordenen til DTR møder. Referat herfra sendes til alle forældre. Jeg har på det seneste DTR møde fortalt om, hvad vores fokuspunkt var i 2019.

6.       Evaluering af måltidet og implementering af de nye læreplaner vil ske i slutningen af 2019 – evalueringen vil tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og vores fokuspunkter året igennem. Vi vil løbende gennem året dokumentere vores pædagogisk mål og evaluere dette i slut 2019. Evalueringen vil ske med personalet, forældre og DTR. Evaluering vil blive publiceret via Børneroden.

 

Udarbejdet af: Maria Holst-Christensen

Daglig leder, Børnestien